پروژه مهتاب

تصویر نمای پروژه مهتاب

پروژه مهتاب به متراژ کل با احتساب مشاعات ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.

ادامه مطلب