پروژه ونوشه

تصویر نمای پروژه ونوشه

پروژه ونوشه با متراژ ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی و از خطوط مورب و شکست در نما به کاربرده شده است.

ادامه مطلب

پروژه مهتاب

تصویر نمای پروژه مهتاب

پروژه مهتاب به متراژ کل با احتساب مشاعات ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.

ادامه مطلب